Bezpečnost dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež

27.04.2011 17:56

 

                                   

 

 

 

 

 

 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS),

Profesní komory " SOTKVO"

a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. (KaStan)

 

VE VĚCI BEZPEČNOSTI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ

A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

S lítostí opět zaznamenáváme další zprávu o úmrtí sedmiletého chlapce v obci Čemerné (Slovensko) způsobeném převrácením přenosné fotbalové branky. Bohužel je to další z fatálních případů, které se opakovaně odehrávají na sportovních hřištích. V paměti máme ještě pád nezajištěné branky, který na hřišti před šesti měsíci usmrtil malou holčičku, která byla v inkriminované době na sportovním hřišti.

 

Velmi nepříjemná poranění dětí se stávají i na dětských hřištích (např. amputace prstů na lanovce, pády z nezajištěných herních prvků, pády na tvrdé plochy, zachycení apod.); je jich více než na sportovištích, mediálně jim však není věnováno tolik prostoru jako vážným či i smrtelným případům způsobenými nezajištěnými brankami na sportovištích pro mládež. Proč tomu tak je, kde je chyba, kde zanedbání?

 

Ponechme nyní stranou otázku dozoru (rodičů, vychovatelů a učitelů, trenérů), i když i to je velmi důležitý aspekt, a připomeňme opět technickou stránku provozovaných zařízení z hlediska jejich bezpečnosti.

 

Zodpovědnost za bezpečnost dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež jde plně na vrub provozovatelům těchto zařízení (místní a městské úřady, sportovní kluby, školy, majitelé aj.). Jak mohou tyto osoby své zodpovědnosti dostát? Zdeňka Houžvičková, předsedkyně Profesní komory SOTKVO k tomu říká: „Každý herní prvek umístěný na dětském hřišti musí být ověřený (certifikovaný) z hlediska bezpečnosti při uvedení na trh, tedy před montáží. V praxi se však setkáváme s montážními závadami, které pokud nejsou při nezávislé kontrole zjištěny, přináší riziko po celou dobu užívání. Jedná se o chybné kotvení, nedostatečné dopadové plochy, rizika zachycení na prvcích, ale i zetlelé části herních prvků, narušenou stabilitu apod.“ Proto mají nezastupitelný význam pravidelné (roční) odborné technické kontroly, zajištěné nezávislou třetí stranou. A předsedkyně komory dodává: „Komora SOTKVO sdružuje již osmým rokem certifikované kontrolory, kteří takové nezávislé revizní kontroly poskytují a mnozí provozovatelé tyto služby využívají. A my víme, že tam, kde jsou služby certifikovaných revizních techniků pravidelně využívány, je výskyt úrazů způsobených technickým stavem provozovaného zařízení či montážními závadami žádný, anebo minimální.“

 

SČS, SOTKVO a KaStan jsou názoru, že je třeba dále posilovat nástroje, které povedou provozovatele k tomu, aby dostály své zodpovědnosti zajistit bezpečné užívání jimi provozovaných zařízení. Libor Dupal, předseda SČS a ředitel KaStan k tomu vysvětluje:

Naše konsorcium (KaStan, SOTKVO, SČS) vyvinulo značku kvality „Hřiště, sportoviště, tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ. Značka byla uvedena na mezinárodním semináři koncem roku 2010 se záštitou ministra školství, europoslanců E. Kožušníka a Dr. Z. Roithové a dalších orgánů a významných osobností. Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Hřiště či sportoviště bude před udělením práva nosit značku řádně prověřeno a bude podléhat pravidelné roční odborné technické kontrole (inspekci) třetí stranou.“

 

Udělování značek zahájeno v roce 2010 a další žádosti o udělení značek jsou v běhu. Uvedená značka byla přijata do programu Česká kvalita.

 

Velmi doufáme, že značka ´Hřiště, sportoviště, tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ´ společně se značkou „ ČESKÁ KVALITA“ účinně napomohou ke zvýšení bezpečnosti na dětských i sportovních hřištích a sportovištích pro děti a mládež. Veřejnost tak může podle značky zjistit, která hřiště či sportoviště jsou pro jejich děti bezpečná. Nezajištěné branky, ani další rizika na takto označených hřištích hrozit nebudou.

 

V Praze – 2011-04-27

 

Další informace poskytnou:

Ing. Libor Dupal, předseda SČS, ředitel KaStan

mobil: +420 602 56 18 56, e-mail: dupal@regio.cz

pí. Zdeňka Houžvičková předsedkyně Komory SOTKVO

mobil: 603 520 407 , 732 328 298; e-mail: sotkvo@volny.cz

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí, pokrývají odbornosti ve vztahu k bezpečnosti výrobků, standardizaci, finančních služeb aj.

SČS, Budějovická 73, Praha 4, 140 00

+420 261263574, spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz

 

Komora " SOTKVO" je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby, které se profesně angažují v kontrolní činnosti, výrobě, montážích, nebo opravách zařízení tělocvičen, hřišť a dětských hřišť.

SOTKVO, Keteňská 18, 193 00 Praha 9
603 520 407, 732 328 298, sotkvo@volny.cz, www.sotkvo.cz

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou SČS. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem).

KaStan, Budějovická 73, Praha 4, 140 00

+420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz

 

 

Toto zařízení je oprávněno nést značku kvality - ověřeného bezpečného provozu, která je udělována hřištím, sportovištím, tělocvičnám, fitcentrům a podobným zařízením využívaných veřejností. Podmínkou udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže ověřování bezpečnosti provozu pravidelnými nezávislými kontrolami. Své podněty a připomínky k provozu tohoto zařízení můžete sdělit na výše uvedených webových stránkách.

Kabinet pro standardizaci, o.p.s., Profesní komora SOTKVO,

Sdružení českých spotřebitelů, o.s.