Profesní komora SOTKVO
 

  

 

 

Profesní Komora SOTKVO vznikla v roce 2003 jako přímý pokračovatel certifikovaných osob Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR -  v oboru herních a sportovních zařízení

 

Jako autorizovaný garant Hospodářskou komorou ČR v uvedené oblasti, poskytujeme celorepublikově odbornou podporu provozovatelům těchto zařízení a to jak pro oblast školství, tak pro samosprávu měst a obcí.

 

 

Profesní komora SOTKVO ( Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven ) dále jen SOTKVO, je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby, které se profesně angažují v kontrolní činnosti, výrobě, montážích, nebo opravách zařízení tělocvičen, hřišť, dětských hřišť , posiloven a sportovišť.

 

Profesní komora SOTKVO je právnická osoba ustanovena dne 30.4.2003 a je registrována pod č.j. VS/1 – 1/53 771 / 03 – R u Ministerstva vnitra , bylo jí přiděleno IČO 266 26 420

Nejvyšším orgánem SOTKVO je valná hromada, která se schází 1x za tři roky. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů výkonný výbor Profesní komory SOTKVO. Základním dokumentem činnosti SOTKVO jsou Stanovy Profesní komory SOTKVO. Všichni členové svazu ctí Profesní a etický kodex SOTKVO.

Profesní komora poskytuje průběžně svým členům řadu odborných školení včetně účasti zahraničních expertů a podporuje jejich odborný růst.
 Profesní komora SOTKVO, aktivně spolupracuje se státními orgány, např. Ministerstvem zdravotnictví ČR, SZÚ, MŠMT, MV ČR, ČOI, ÚNMZ, autorizovanými osobami a řadou dalších zainteresovaných osob. Aktivně se podílí na přípravě legislativy, technických norem, metodik, nebo připomínkuje návrhy nových právních předpisů, nebo novel již existujících právních předpisů nejen v rámci členství v Hospodářské komoře ČR. Dále spolupracuje s řadou institucí z profesního oboru např. Národním koordinačním centrem prevence úrazů, Sdružením českých spotřebitelů, Kabinetem pro standardizaci a dalšími zainteresovanými organizacemi.
 

Předsedkyně svazu  Zdeňka Houžvičková je členkou :

Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů - při Ministerstvu zdravotnictví ČR,

Pracovní podskupiny „ Prevence úrazů a násilí – Zdraví 21 „ Min. zdravotnictví ČR

Normalizační technické komise ( NTK ) při ÚNMZ - výrobky pro děti

ÚNMZ – členkou Subkomise „ Dětská hřiště „ při  TNK č.137

Sektorové rady pro vyhrazená zařízení- Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy

Sekce kvality při Hospodářské komoře ČR

Posudkové komise SCQ-CERT - České společnosti pro jakost o.p.s.

Programové komise SCQ-CERT - České společnosti pro jakost o.p.s.     

 

Profesní komora SOTKVO je  :

Členem Hospodářské komory ČR

Členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Odborným garantem České společnosti pro jakost

Autorizovaným garantem pro obor „ zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť“ Hospodářskou komorou ČR .

Stanovy KOMORA

 

Stanovy KOMORA

Cíle sdružení

Sdružení je právnickou osobou založenou za účelem sjednocování a zvyšování úrovně v oboru určeném pro sportovní a herní využití.

Komora SOTKVO zastupuje a chrání práva a zájmy svých členů při kontrolní činnosti, výrobě, montážích, opravách tělovýchovných zařízení a dětských hřišť.

Komora chce pomocí seminářů a vzdělávacích akcí dosáhnout zvyšování profesní zodpovědnosti svých členů a seznámit s platnou legislativou z oboru i širší veřejnost, především ty, kteří se sportovním zařízením tělocvičen, hřišť, dětských hřišť a posiloven přijdou ve své pracovní činnosti do styku – tedy provozovatele uvedených zařízení.

Cílem činnosti sdružení je zkvalitnit stav zařízení pro sportovní činnost jak v oblasti školství, tak na městských a obecních hřištích a sportovištích. Důslednými kontrolami a podporou provozovatelů chceme vylepšit podmínky pro bezpečný sport.

Posláním sdružení je vytvářet příznivou platformu ke vzájemné spolupráci s příslušnými ministerstvy, magistráty měst, obcemi a dalšími zainteresovanými v rozvíjení bezpečné sportovní činnosti a být garantem výše uvedených aktivit pro celou oblast sportu a her.Profesní komora SOTKVO je spoluvlastníkem prestižní značky – „ Hřiště – sportoviště – tělocvična Ověřený provoz „ přijaté do programu Česká kvalita