Informující dopis k certifikaci členů SOTKVO

28.05.2005 21:31


Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců,
pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven
SOTKVO

________________________________________________________________________

Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298
e- mail: SOTKVO @ volny.cz , www.volny.cz/sotkvo

___________________________________________________________________________________


Vážené kolegyně a kolegové,
po jednání, které proběhlo minulý týden s Českou společností pro jakost zastoupenou ing.Hofmanovou a s Hospodářskou komorou zastoupenou ing. Vršníkem, ředitelem

odboru vzdělávání a certifikací Hospodářské komory České republiky, Vám předkládáme
náhled na „Certifikát“ a „Doklad o certifikaci.“
Certifikát bude na papíře s vodotiskem znaku České společnosti pro jakost a pravděpodobně bude mít svojí úpravu. Věcně však bude odpovídat náhledům.
ČSJ je na základě akreditace provedené Českým institutem pro akreditaci o.p.s.,
( ČIA ) certifikačním orgánem pro certifikaci osob dle ČSN EN ISO IEC 17024. Protože
jde o certifikaci „personální“ musí být CERTIFIKÁT vždy vystaven na jméno a datum
narození. Po jednání s Českým institutem pro akreditaci o.p.s., je našemu svazu udělena benevolence a z obchodních důvodů bude ještě vydán ČSJ druhý doklad
( bezpoplatně ) tzv. „ Doklad o vydání Certifikátu „. Na tomto dokladu Český institut pro akreditaci povolil certifikačnímu orgánu, tedy ČSJ navíc použití i názvu firmy, u které je
certifikovaná osoba zaměstnaná a uvedení identifikačního čísla.
Pokud bychom žádali uvedení firmy na Certifikátu, musel by být certifikován systém firmy.

Ke každé osobě, která bude certifikována, bude ČSJ přistupovat jako k personě bez
rozdílu, zda se jedná o živnostníka , právnickou osobu, či vyslaného zaměstnance.
Zda se necháte certifikovat jako majitelé firmy, či vyšlete zaměstnance je věc každého z Vás. Vystavení certifikátu pro zaměstnance doporučujeme ošetřit smluvně , např. písemnou dohodou o tom, že zaměstnanec nebude po odchodu z firmy vykonávat tuto činnost v rozsahu např. 3 roky, v případě rozvázání prac. poměru uhradí poměrnou část certifikace apod. SOTKVO nemůže zajistit jiným způsobem vystavení certifikátů.
Vzhledem ke stejně vysokým členským příspěvkům by měl jak živnostník, tak právnická osoba, které budou případně nechat certifikovat své pracovníky, tyto pracovníky začlenit do svazu SOTKVO.
V opačném případě musí být upraveny práva i povinnosti právnických osob jako členů SOTKVO včetně změny členského poplatku pro právnické osoby - na členské schůzi
v září.

Prosíme o vyplnění žádosti k certifikaci a zaslání na adresu SOTKVO do 7 dní


Následovat budou tyto kroky:

- uzavření smluvního vztahu mezi SOTKVO a ČSJ

- vypracování profilu žadatele o certifikát
- vypracování studijního programu a jeho dojednání s vysokou školou Palestra
- vypracování směrnice požadavků na praxi, doporučenou literaturu, právní předpisy a legislativu
- zpracování testových a ústních otázek ke zkoušce
- testové a ústní otázky včetně odpovědí budou rozdány žadatelům o certifikaci
- pracovnice pro certifikaci osob vytvoří zkušební soubory
- zástupci SOTKVO navrhnou 4 zkoušející pro tento obor
- následně ČSJ provede proškolení zkoušejících, zajistí jejich schválení Hodnotící komisí.
- Po splnění všech bodů proběhne v září první zkouška ( witness audit )
( cca 4 členové svazu SOTKVO budou podrobeni písemné i ústní zkoušce ) za
přítomnosti ČIA - cca září
- ČSJ získá od ČIA akreditaci na základě witness auditu pro tento nový obor
- Cca v září - říjnu bude probíhat školení žadatelů v prostorách Vysoké školy
tělovýchovy PALESTRA v Praze 9, Satalicích
- cca v říjnu proběhnou písemné a ústní zkoušky žadatelů před komisí
- vydání certifikátů, dokladu o vydání certifikátu, průkazky, dokladu od Hospodářské komory a europassu

Vaše případné otázky adresujte na adresu
sotkvo@volny.cz <mailto:sotkvo@volny.cz>.
Členská základna bude informována pomocí internetové stránky SOTKVO
o probíhajícím plnění jednotlivých kroků.