Metodický pokyn MZ 35023/2004 HEM ke kontrole pískovišť

03.02.2005 21:05
Č.j.: MZDR 35023/2004 HEMP O K Y Nhlavního hygienika České republiky k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch.


Podle § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ukládám

1) Ředitelům KHS včetně HS hlavního města Prahy v rozsahu jejich působnosti zajistit jednotný postup při výkonu státního zdravotního dozoru nad pískovišti venkovních hracích ploch podle přílohy tohoto pokynu.

2) Ředitelům KHS včetně HS hlavního města Prahy zajistit při realizaci tohoto pokynu provedení odběrů vzorků a jejich vyšetření především v autorizovaných laboratořích ZÚ.

3) Ředitelům zdravotních ústavů zajistit autorizaci příslušných laboratoří v rozsahu § 83a odst. 1písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví a neprodlené provedení příslušných mikrobiologických a parazitologických laboratorních vyšetření ve stanoveném rozsahu podle kontrolních plánů a dalších mimořádných požadavků KHS.

4) Nadále se nepostupuje podle Metodického doporučení k provádění odběru písku na pískovištích.
V Praze dne 1.12.2004 MUDr. Michael Vít, Ph.D.

hlavní hygienik