Metodický pokyn MZ 35023/2004 HEM ke kontrole pískovišť - příloha

03.02.2005 21:06
Příloha č. 1 k pokynu HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM

Poskytuje základní hygienické požadavky pro provoz venkovních hracích ploch ve smyslu zákona č.285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně sjednocení zásad hygienického dozoru. V příloze jsou uvedeny doporučené metody pro odběr vzorků písku, parazitologická a mikrobiologická stanovení ve vzorcích písku.

1. Výklad pojmů

Venkovní hrací plocha
- je plocha určená pro hry dětí, která k tomuto účelu byla kolaudována.a má svého provozovatele.

Venkovní hrací plocha předškolních zařízení
- je plocha určená k hraní a pohybu dětí. Plocha je nedílnou součástí předškolního zařízení.

Venkovní hrací plocha školských zařízení
- je plocha určená ke sportu a venkovnímu pobytu dětí. Plocha je nedílnou součástí školského zařízení.

Pískoviště
- je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí.

Písek
- kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích.

Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch
- jsou myšlena nespecifická opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění jako je například zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště apod. Systém opatření je zanesen do provozního řádu hracích ploch.

Provozní řád
- obsah je upraven § 13 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.


Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku ve smyslu přílohy č. 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb.
- indikátor účinnosti výše uvedených opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace hracích ploch a pískovišť ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Metody parazitologických stanovení jsou uvedeny v příloze č. 3a a 3b. Metody stanovení mikrobiologických indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v příloze č. 3c, 3d a 3e. Stanovení požadovaných chemických ukazatelů v písku se obvykle stanovují ověřenými (akreditačními nebo autorizačními orgány) metodami AAS, ICP, RTG případně metodami elektrochemickými (rozpouštěcí voltametrie apod.). Organické látky se stanovují ověřenými metodami plynové nebo kapalinové chromatografie.

Státní zdravotní dozor pískovišť venkovních hracích ploch
- je stanoven zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (§ 84 odst. 1 písm. a), h), i) a § 100)

Hygienické požadavky
- jsou stanoveny § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
a prováděcí vyhláškou č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích (§ 33 a příloha č. 10).1. Zásady provozu a státního zdravotního dozoru volných hracích ploch


1.1. Venkovní hrací plochy s pískovištěm

Četnost kontroly stanoví v minimálním rozsahu kontrolní plán KHS. Dle zkušeností se doporučuje 1x ročně, podle potřeby a podmínek provozu zařízení, např. před začátkem sezóny nebo během sezónního provozu. (Plán kontrolní činnosti). Předmětem kontroly je kontrola provozního řádu a vizuální kontrola pískoviště.
Je-li pískoviště zanedbané, zjevně znečištěné, nebo jinak znehodnocené, pracovník OOVZ zajistí kontrolní odběr písku k laboratornímu vyšetření (příloha č. 2). V případě nevyhovujícího výsledku vyšetření postupuje ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a správního řádu.

1.1.1. Kontrola pískoviště
.

U pískovišť se kontroluje:

·
Kvalita písku - mikrobiologická kontrola je pouze indikátorem prováděných opatření. Výsledek analýzy se hodnotí dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb. Při překročení limitů ve vzorku písku je nutno požadovat nápravná opatření a současně podle § 84 odst.1. písmena h) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zakázat provoz pískoviště do doby odstranění závad. Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při kontaminaci písku provést účinná opatření nebo jeho výměnu, včetně doložení dalšího pravidelného zajištění účinných opatření pro zamezení kontaminace písku.
·
Dodržování provozního řádu - § 100 zákona o ochraně veřejného zdraví.

2. Další zásady provozu a kontroly venkovních
hracích ploch
·
Venkovní hrací plochy, určené ke hrám dětí, které nemají svého provozovatele, nelze považovat za hrací plochu ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
·
Státní zdravotní dozor se zaměřuje na kontrolu písku v pískovištích a provozního řádu.
·
Provozované venkovní hrací plochy, které vyhovují podmínkám stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 135/2004 Sb., by měly být známy veřejnosti jako vyhovující, dle hygienických požadavků ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Oznámení veřejnosti se provede v místě obvyklým způsobem. Jde především o hrací plochy, u kterých je vytvořen předpoklad, že mohou být provozovány tak, že plochy nebudou mikrobiologicky a parazitologicky kontaminovány a plochy oplocených hřišť s řízeným provozem, zpracovaným provozním řádem, apod.