METODICKÝ POSTUP PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

01.11.2004 20:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický postup

 

pro

 

hodnocení prostředků lidové zábavy

s pohyblivými stanovišti osob určených pro dětská hřiště

 

 

BEZPEČNOST

 

 

 

1.       Platnost metodického postupu

Tento metodický postup platí pro hodnocení bezpečnosti prostředků lidové zábavy s pohyblivými stanovišti osob určených pro dětská hřiště autorizovanou osobou (dále jen AO).

 

2.       Hodnocení bezpečnosti 

2.1     Prohlídku, zkoušení a měření provádí pověření pracovníci AO.

2.2     Hodnocení provádí vedoucí pracovního týmu.

2.3     O certifikaci rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu.          

 

3.            Postup hodnocení

Provedení zkoušek a měření v souladu s postupy dle EN 1176-1:1998

 

3.1  Zkušební postup pro záchytná místa

 

Všeobecně

 

Pokud není stanoveno jinak, jsou mezní úchylky měření následující:

 

a)      + 1 mm pro rozměry; a

b)      + 1° pro úhly.

 

Zachycení hlavy a krku

 

Úplně ohraničené otvory

 

Zkušební zařízení

 

Zkušební přípravky podle vyobrazení na obrázku D1.

 

Postup

 

Zkušební přípravky podle tabulky D.1, vhodná pro tu věkovou skupinu, pro niž je herní zařízení určeno, jsou postupně zavedena do každého otvoru. Zaznamená a popíše se průchod kteréhokoliv zkušebního přípravku otvorem.

 

Tabulka D.1: Zkušební přípravky pro zjišťování míst, která mohou zachytit hlavu a krk v úplně ohraničených otvorech

 

Zařízení přístupná dětem ve věku 3 roky a více

Zařízení přístupná dětem  ve věku 0 – 14 let

Pevné otvory/ nohy napřed

Všechny ostatní případy

(včetně pevných otvorů, hlava napřed)

Malé zkušební těleso:

Zkušební Těleso C

Velké zkušební těleso:

Zkušební těleso D

Malé zkušební těleso:

Zkušební těleso a

Velké zkušební těleso:

Zkušební těleso D

Malé zkušební těleso

Zkušební těleso B

Velké zkušební těleso

Zkušební těleso D

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně ohraničené otvory a otvory ve tvaru „V“

 

Zkušební zařízení

 

Zkušební šablona podle vyobrazení na obrázku D.2.

 
 

 

 

Postup

 

Část B zkušební šablony se vloží v pravém úhlu mezi okraje otvory, viz obr. D.3 a) nebo b). Zjišťuje se, zda zkušební těleso projde mezi okraji otvoru nebo jestli není možné jej zavést přes celou jeho šířku. Výsledek se zaznamená do zkušební zprávy.

 

Pokud je možné zavést zkušební těleso hlouběji než je tloušťka zkušebního tělesa, je část „A“ zkušebního tělesa aplikována tak, aby se její střední linie shodovala se střední linií otvoru. Je třeba zajistit, aby byla plocha zkušebního tělesa použita  paralelně a ve shodě s otvorem, viz obr. D.4.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební těleso  se zavede podél střední linie otvoru tak, aby se okraje dotkli otvoru a nemohly se dále pohybovat. Výsledky jsou zaznamenány do zkušební zprávy.

 

Poznámka: Kritéria pro posuzování výsledků jsou uvedena v 4.2.7.2.

 

Místa, která mohou zachytit oděv

 

Zkušební přístroje

 

Zkušební zařízení dle obr. D.5 a), které obsahuje následující:

 

-          kolíkovou rukojeť dle obr. D.5 b), z polyamidu (PA) (např. nylonu), polytetrafluorethylenu (PTFE), které se osvědčily jako vhodné materiály,

-          řetěz dle obrázku D.5,

-          kroužek, odnímatelný a lehce klouzající,tyč.

 

 

 
 

 

 

 

 

Provedení

 

Klouzání

 

Zkušební zařízení je připevněno  vertikálně, 200 m bočně od výchozího bodu startovní oblasti skluzavky na pravou stranu, viz obr. D.6

 

Kolíková rukojeť a řetěz jsou použity na všech pozicích v dosahu následujícím způsobem:

 

a)      zkušební zařízení  se pomalu zavede do směru vynuceného pohybu, tyč zkušebního zařízení přitom musí zůstat ve vertikále a použití rukojeti s řetězem  je tak ovlivněno pouze  vlastní hmotností. Není přitom zavedena žádný  dodatečná výchozí síla, která by přinutila rukojeť nebo řetěz vniknout do otvoru.

b)     

 
 

Pokud je skluzavka širší než  zkušební zařízení, provede se zkouška dvakrát, přičemž je pata zkušebního zařízení  postavena na oba vnější body kluzných ploch, viz obr. D.6.

 

 

Zkouška je ukončena, jakmile rukojeť nebo řetěz uvíznou.

 

Místo, kde rukojeť nebo řetěz uvízli, se zaznamená do zkušební zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šplhací tyče

Zkouška se provádí ve dvou rozdílných pozicích zkušebního zařízení podle a) a b):

 

a)      celé zkušební zařízení (viz obr. D.5a)):

 

Zkušební zařízení se postaví vertikálně na okraj plošiny, na bod, který leží  nejblíže šplhací tyči.

 

b)      Kolíková rukojeť/řetěz:

 

Rukojeť s řetězem se sejme ze zařízení a  připevní se  na bod, který leží  1,8 m nad povrchem přilehlé plošiny, viz obr. D.7.

 

Nejprve je zkušební zařízení  použito na všech pozicích  podle a) a b) přičemž musí být  použití rukojeti s řetězem ovlivňováno pouze  působením vlastní hmotnosti.  Nepůsobí přitom žádná dodatečná síla, která by přinutila rukojeť s řetězem vniknout do otvorů. Pokud jsou tímto způsobem odhalena možná záchytná místa, pohybuje se zkušebním zařízením pomalu  ve směru vynuceného pohybu uživatele zařízení a zjišťuje se, zda rukojeť s řetězem uvíznou.

 

Zkouška podle b) se opakuje po celé  délce šplhací tyče až po výšku 1,20 m nad zemí.

 

Místa, kde rukojeť  nebo řetěz uvíznou, se zaznamenají do zkušební zprávy.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střechy

Kolíková rukojeť s řetězem se použijí na všech dosažitelných otvorech na vrcholu střechy nebo podél jejího povrchu, použití rukojeti s řetězem je ovlivňováno pouze vlastní hmotností. Nepůsobí žádná další výchozí síla, která by vnutila rukojeť s řetězem do některého otvoru.

 

Zkušebním zařízením  se pomalu pohybuje do všech možných směrů klouzání uživatele a zjišťuje se, zda někde neuvízne.

 

Pokud ano, je třeba to zaznamenat do zkušební zprávy.

 

Místa, kde mohou být zachyceny prsty

 

Zkušební zařízení

 

Zaoblené  tyče, viz obr. D.8

 
 

Provedení

 

 

Zaoblená tyč o průměru  8 mm se aplikuje na nejmenší průřez otvoru, pokud jím neprojde, pohybuje se jí podle obrázku D.9.

 

Do zkušební zprávy se zaznamená, zda zaoblená tyč projde otvorem  a zda je v některém směru blokována, pokud je jí pohybováno  kuželovým dnem podle obrázku D.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2 Rozměrové požadavky na točité a spirálové schody

 

Všechny stupně točitých a spirálových schodů musí mít jednotné rozměry a shodovat se s tabulkou E.1 (viz obr. E.1).

 

Tabulka E.1: Rozmezí rozměrů pro točité a spirálové schody

                                                                      

                                                                                                                      Rozměry v mm

Plocha schodu

Min. 140

Max.275

Výstup B

Min. 110

Max.230

Šířka W

Min. 500

Max. 900

Madlo H

Min 500

Max. 900

Volný prostor pro hlavu

Min. 1 830

Úhel zúžení u točitých schodů

Větší než 20°

 

 

Volný prostor pro hlavu nad schody musí být minimálně 1 830 mm, měřeno svisle mezi nejvyšším bodem a středním bodem schodu.

 

Madla musí být připevněna na obou stranách schodiště  po celé délce, a musí odpovídat požadavkům podle 4.2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. E.1: Točité a spirálové schody

 

 

 

4.      Seznam souvisejících metodických postupů

-

 

5.   Použité měřící a kontrolní přístroje

-     svinovací ocelový dvoumetr

-     posuvné měřidlo

-     úhloměry

-     tloušťkoměr

-     zkušební přípravky

 

6.   Přílohy