Nezávislá kontrola - doporučení Odborné sekce Rady kvality ČR

11.01.2017 20:52

 

Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství technických norem. Text norem ve vztahu k provádění kontrol provozu není vždy natolik pregnantní, aby nevznikaly odlišné výklady na jejich zajišťování z hlediska nezávislosti a vyloučení střetu zájmů. Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky, složená z nominovaných zástupců – odborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k technickým normám, posuzování shody, akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní správu, veřejné a příspěvkové organizace, zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace aj., přijala jako svoji prioritu v r. 2013 posoudit situaci a přispět k transparentnosti provádění kontrol dle norem.

DOPORUČENÍ přijaté na této platformě k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod., je k dispozici Zde.

Článek v dodborném tisku

Časopis Moderní obec publikoval v dubnu 2014 článek, který vysvětluje principy zodpovědnosti za provoz hřišť, sportovišť aj. veřejných zařízení. K dispozici je Zde.

Resortní vyhlášky a doporučení

Státní zdravotní ústav vydal v působnopsti rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách. Jeho znění je Zde.

Ministerstvo školství a mládeže ČR vydalo ve svém věstníku Metodickou informaci k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách. Jeho znění je Zde .

Oba citované dokumenty uvádějí základní principy k zajištění správného provozu dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a odobných zařízeních. Jejich součástí je pravidelná nezávislá technická kontrola, prováděná nezávislou třetí stranou.

Odpovědnost za provoz dětský hřišť- právní rozbor

Kdo nese odpovědnost za provozování dětského hřiště či obdobného veřejně přístupného zařízení? Lze jednoznačně určit, že vzhledem k příslušným ustanovením zákona č. 40/1960 Sb., Občanského zákoníku je to zcela jednoznačně provozovatel či vlastník takového zařízení, což bývá v drtivé většině případů obec či jí zřizované organizace ...

"... dostáváme se k oblasti prevence rizik, která by mohla případnou škodnou událost odvrátit či alespoň riziko co nejvíce minimalizovat ...". Více v právní analýze ..  .