POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ INORZ - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

24.03.2005 19:13

ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, Vás zvou  na seminář

 

DĚTSKÁ  HŘIŠTĚ

povinnosti  výrobců,  dodavatelů  a  provozovatelů,  požadavky na provoz, kontrolu a údržbu

Seminář je zaměřen na požadavky současné legislativy vzhledem k bezpečnosti dětských hřišť, povinnosti zúčastněných osob při výstavbě nových herních prostorů.

Je určen pro odpovědné pracovníky měst, obcí, předškolních zařízení, škol, pracovníky odpovědné za kontroly, projekty a výrobu  dětských hřišť, odpočinkových a herních zón pro děti.

 

 

                             Seminář se koná dne 31. března 2005  od 8,30 hod.

       v zasedací místnosti Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.

 

Vložné: 1 100,- Kč

 

Pozn.: Vložné nutno uhradit do 25.3.2005, není v něm zahrnuto ubytování a stravování. Nejsme plátci DPH

 

Program semináře:

 

  8.30 -  9.00     Prezence

  9.00 -  9.05     Zahájení semináře

  9.05 - 10.45    Platná legislativa (Zákony, Nařízení vlády, normy, BOZP)

10.50 - 12.30    Bezpečná dětská hřiště - požadavky

12.30 – 13.00    Přestávka

13.00 - 14.40    Povinnosti výrobce, dodavatele, provozovatele

15.00 -              Diskuse 

 

 

Lektorem semináře bude Mgr.L.Černá, manaľer systému řízení jakosti BOZP

Ing.L.Schmidtmayer, Centrum technické pomoci,TZÚS o.z. Zkuąební ústav lehkého průmyslu České Budějovice.

 

Účastníci semináře obdrží při prezenci materiály, týkající se uvedené problematiky. Na závěr semináře obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 

 

Příloha: Závazná přihláška

  

 

 

Tel: 387 993 549, 606 131 970                e-mail: inorz@zliv.net                             č.účtu: 164050784 / 0300

 

    

                                                     ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA

 

zašlete nejpozději do 22.3.2005 na adresu: INORZ, Zahradní 419, 373 44 ZLIV, tel.: 606 131 970

případně   e-mailem  na adresu: inorz@zliv.net

 

na seminář : Dětská hřiątě – viz pozvánka

 

termín a místo konání:  31.3.2005 od 8.30 hod. v zasedací místnosti Magistrátu města Č.Budějovice,  

                                             nám.Přemysla Otakara II.

 

Titul, jméno, příjmení …………………………………………………………………………………..  

 

Funkce ………………………………………………………………….Počet osob:…………………..

Firma, organizace, název…......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

IČO:………………      DIČ:………………………..

Adresa, PSČ…………………………………………………………………………………………….

Telefon……………… e-mail:………………………

 

Číslo účtu/banka:……………………………………

                                                                                             

                                                                                             podpis účastníka, razítko

 

Potvrzujeme, ľe jsme uhradili vloľné ve výąi 1.100,- Kč / osoba

 

  • převodem na číslo účtu:   164050784 / 0300           VS: 3103,    dne: ………………
  • přeji si platit při prezentaci                              

 

*zaąkrtněte způsob vámi provedené platby

 

                                                                                              podpis, razítko

 

Kopii dokladu o zaplacení přiloľte k přihláące, případně předloľte při prezentaci.

 

Daňový doklad – fakturu  obdrľíte při prezenci. V případě  neúčasti je moľné vyslat náhradníka