STANOVISKA ČOI K PROBLEMATICE "ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ"

15.03.2004 18:56

Dotazy SOTKVO a stanoviska ČOI k NV č. 173/1997 Sb. – dětská hřiště upravená verze ČOI.

 

1. DOTAZ Vztahuje se na problematiku bezpečnosti dětských hřišť jiný předpis než je norma ČSN EN 1176 a ČS N EN 1177?

 

STANOVISKO ČOI

Ne, výše citované normy jsou jediným dokumentem ve vztahu k bezpečnosti  dětských hřišť. Obecně však musí dětská hřiště splňovat všechny podmínky na ně kladené i z hlediska platné zdravotnické a další legislativy ( tuto oblast však již dozorují jiné státní orgány ).

 

2. DOTAZ Jak jsou definována "hřiště plná dobrodružství „?

 

STANOVISKO ČOI    

Hřiště plná dobrodružství jsou oplocená a zabezpečená dětská hřiště provozovaná a vybavená podle pedagogických zásad, která podporují vývoj dětí a často užívají sestavovací zařízení. Na tato hřiště se nevztahuje ČSN EN 1176  (ČSN EN 1176 – 1 odst.1), avšak provozovatel samozřejmě nese za jejich provoz plnou zodpovědnost.

 

3. DOTAZ Mohou být na dětských hřištích použity prvky certifikované dle EN 71 - Bezpečnost hraček?

       

STANOVISKO ČOI     

Ne, tyto prvky mohou být použity pouze v privátním prostředí soukromých zahrad, nikoliv však v mateřských školách, restauracích, hotelových zařízeních a jeslích (prostorách využívaných veřejností), tato možnost musí být výrobcem dovozcem i prodejcem vyloučena.

 

4. DOTAZ Je městský mobiliář zařízení dětského hřiště?

 

STANOVISKO ČOI

Městský mobiliář není zařízením dětského hřiště a nevztahuje se na něj Nařízení vlády č. 173/93 Sb.  v platném znění.

Mobiliář však musí odpovídat požadavkům obecné bezpečnosti. Současně nesmí plnit funkci zařízení dětského hřiště (žebřík pergoly jako součást dětského hřiště).Na veškerá zařízení, která jsou specifikována jako "zařízení dětského hřiště" se Nařízení vlády č. 173/97 Sb. v platném znění vztahuje a od 1.12.2002 musí dojít k posuzování shody autorizovanou osobou.

Zařízení dětského hřiště je zařízení a konstrukce včetně komponentů a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už individuálně nebo i ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit  (ČSN EN 1176 – 1 odst.3.1).

Příklad - pokud je zařízením dětského hřiště tabule na psaní a byla uvedena na český trh od 1.12.2003 je vyžadována certifikace autorizovanou osobou.

 

5. DOTAZ  Jak posoudit stávající zařízení dětských hřišť dodané k užívání před 1.12.2002, které ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 nevyhovují?

 

STANOVISKO ČOI 

Norma stanoví, že není li zařízení bezpečné, musí být veřejnosti přístup zakázán (ČSN EN 1176-7 odst. 4.1). Zodpovědnost je však vždy na provozovateli.

 

6 DOTAZ Co je zásah do konstrukce a co oprava - vymezeni?

 

STANOVISKO ČOI 

Korekční údržba musí zahrnovat opatření směřující k nápravě závad nebo k opětovnému navození nezbytné úrovně bezpečnosti zařízení hřiště a jeho povrchu. K takovým opatřením patří: výměna upevňovacích prvků, svaření nebo rozpojení, výměna vadných konstrukčních částí a výměna opotřebených nebo vadných částí (ČSN EN 1176-7 odst. 8.2.7).

Změny ve vybavení  : Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadně bezpečnost zařízení lze provádět pouze po dohodě s výrobcem, nebo zodpovědnou osobou (ČSN EN 1176-7 odst. 8.2.9).

           

7 DOTAZ Musí být dodané náhradní díly certifikované ?

STANOVISKO ČOI  

U zařízení dětských hřišť by měly být  vadné díly nahrazeny díly odsouhlasenými výrobcem, či díly prokazatelně splňující bezpečnostní požadavky

 

8. DOTAZ Musí výrobce přikládat při předání díla kopii certifikátu výrobků, nebo stačí pouze ujištění výrobce, že posouzení shody bylo provedeno autorizovanou osobou?

 

STANOVISKO ČOI  

Doklady o použitém způsobu posouzení shody a prohlášení o shodě a podklady k němu v rozsahu stanoveném nařízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen uchovat na území České republiky a kdykoliv poskytnout na vyžádání orgánu dozoru do deseti let od ukončení výroby, dovozu nebo uvedení na trh. Tato doba může být nařízením vlády upravujícím stanovené výrobky určena odchylně. U dovážených výrobků označených v případech stanovených v odstavci 4 označením CE nebo jiným označením stanoveným v nařízeních vlády nemá dovozce povinnost doklady o použitém způsobu posouzení shody uchovávat na území České republiky, je však povinen zajistit jejich předložení orgánu dozoru na jeho žádost odůvodněnou podezřením na nebezpečí vážného ohrožení oprávněného zájmu a v jím stanovené přiměřené lhůtě, a to v jazyce stanoveném nařízením vlády.

Distributor nesmí, distribuovat stanovené výrobky, u kterých nemá písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě. Toto písemné ujištění je distributor povinen každému na jeho žádost předložit ihned na místě k nahlédnutí,  (zák.č.22/97 Sb.v platném znění - §13 odst.8 a 9).

 

9 .DOTAZ Co si může provozovatel dětského hřiště vyrobit sám?

 

STANOVISKO ČOI 

Cokoli, pokud to bude schváleno autorizovanou osobou.

 

10 DOTAZ Jak se budou posuzovat pasivní prvky dětského hřiště? Např. díla architektů?

     

STANOVISKO ČOI  

Dílo nesmí umožnit sezení či lezení, nesmí k tomu ani vybízet. Jinak nemůže být volně přístupné nebo být součástí zařízení dětského hřiště. V opačných případech podléhá k posuzování shody autorizovanou osobou. Viz. dotaz č.4.

 

11 DOTAZ Odpovídá dodavatel zařízení dětského hřiště za dopadové plochy a štítek na hřišti / piktogram/?

 

STANOVISKO ČOI  

Při dodání ano, při provozu pak odpovídá provozovatel.

 

12 DOTAZ Musí dát výrobce na požádání objednatele k dispozici pro nahlédnutí výrobní dokumentaci?

           

STANOVISKO ČOI  

Nikoliv, výrobní dokumentace je vždy majetkem výrobce.

 

13.DOTAZ Může mít výrobce certifikované jednotlivé prvky a pak je libovolně sestavovat dle potřeby?

    

STANOVISKO ČOI  

Ne, výrobce musí mít certifikovaná jednotlivá zařízení samostatně a nelze je libovolně sestavovat. Každé sestavené zařízení dětského hřiště musí mít posouzení autorizovanou osobou. viz. NV č 173/97 Sb. ve znění novel ( 174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb.)