Vzor Certifikátu

28.05.2005 21:31
Č E S K Á S P O L E Č N O S T P R O J A K O S T
C Z E CH S O C I E T Y F O R Q U A L I T Y

Certifikační orgán akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod registračním číslem 3014
Pro certifikaci pracovníků potvrzuje, že


Josef Novák

Datum narození: 21.10.1985


Splňuje požadavky na udělení

C E R T I F I K Á T U


MISTR V OBORU

„ Servisní technik v oblasti tělovýchovného zařízení a dětských hřišť „
STT

Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky se potvrzuje zvládnutí znalostí podle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ - CE - 1 …..

Certifikát dokládá způsobilost pro provádění odborných technických kontrol, údržby a montáží tělocvičného nářadí a zařízení, zařízení dětských hřišť, sportovišť, posiloven a prostředků lidové zábavy.

Registrační číslo certifikátu:
Vydán dne :
Platnost certifikátu do : kulaté razítko
České spol. pro jakostPodpis vedoucího certif.orgánu
Certifikovaná osoba podléhá dozoru ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů vůči ustanovení ČSJ - CE - 185 a ČSJ - CE - 136 může být platnost certifikátu pozastavena nebo certifikát odejmut.