Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (STTZ)

 

Charakteristika profese:

 

Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

Profese ,,Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a  dětských hřišť“ zahrnuje výrobu, provádění montáží nových souborů tělocvičného nářadí či zařízení dětských hřišť, sportovišť a jejich vybavení a posiloven dle převzaté dokumentace, provádění potřebných demontáží, oprav, seřizování a výměny náhradních dílů k zajištění bezpečného provozu  tělocvičného nářadí a tělocvičných zařízení, zařízení dětských hřišť, sportovišť a jejich vybavení, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku, dětská hřiště a posilovny (dále jen zařízení )  se zabezpečením sestavování nářadí včetně kotevních prvků, řízení montáží souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť v souladu s požadavky harmonizovaných technických norem pro dané vybavení včetně doporučených zátěžových zkoušek, pokud jsou předepsány výrobcem. Servisní technik se orientuje v dokumentaci daných technických zařízení, sleduje více parametrů technického procesu, ovládá znalosti principů a funkcí v oboru daných zařízení.

Servisnímu technikovi nepřísluší provádění revizní činnosti (odborné technické kontroly) tělocvičného zařízení, zařízení dětských a sportovních hřišť, posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých 

Revizní činnost se zaměřuje nejen na technický stav výrobků, ale i zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení a na soulad s požadavky technických norem a proto kontrolní činnost přísluší nezávislému reviznímu technikovi.

Práce či služby „Servisního technika“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osoby samostatně podnikající podle živnostenského zákona či podnikajících právnických osob, (firma, která výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání -  výroba, opravy a montáž tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť“ a sportovišť ) , se zaměstnanci specializovanými na uvedený obor.

 

Požadovaný obsah odborného proškolení:

Specializační kurz  pořádaný schválenou vzdělávací institucí  musí být v rozsahu min.45 hodin

Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (RTTZ)

 

Charakteristika profese

Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

Charakteristikou profese „Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení  a dětských hřišť„ je nezávislá revizní činnost, která zajišťuje posouzení celkové úrovně bezpečnosti tělocvičného nářadí a herních prvků, vycházejících z provedené montáže, úprav a dodatečně vestavěných částí, jako důsledek dodatečně integrovaných či nahrazených prvků vybavení nebo vlastní konstrukce nebo provedení oprav. U nových prvků pak kontrolu dodržení shody s požadavky příslušných ČSN EN po montáži – po uvedení do provozu. Další charakteristikou nezávislé revizní činnosti je také provádění testování, měření, analýzy a odborné technické kontroly tělocvičných zařízení, dětských hřišť, sportovišť a posiloven dle platné legislativy a požadavků  technických norem. Obsahová náplň profese je zaměřena na kontrolní činnost v oblasti tělocvičného nářadí, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku, zařízení dětských a sportovních hřišť a posiloven, s případným provedením drobných oprav – např. dotažení či doplnění spojů v rámci okamžité zajištění bezpečnosti (nikoliv montáže, kotvení, dílenské opravy apod.). Charakteristika profese v této oblasti vylučuje uvádění do provozu těch zařízení, která vyžadují sestavení nářadí a montáž včetně kotevních prvků ať již v interiéru či exteriéru sportovních zařízení a dětských hřišť.

Revizní technik  doporučuje podmínky realizace ke splnění všech požadavků příslušných technických norem. Při kontrolní činnosti užívá revizní technik běžných měřících přístrojů a pomůcek uvedených v ČSN EN a potřebných ke zjištění bezpečnosti herních a sportovních zařízení.

Revizní technik spolupracuje s autorizovanými osobami pro dané oblasti, avšak prováděné testování, měření, analýzy a kontroly prováděné revizním technikem při provozování výrobků nenahrazující certifikaci autorizovanou osobou.

 

Práce či služby „Revizního technika“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osoby samostatně podnikající podle živnostenského zákona s předmětem podnikání „ revize (odborné technické kontroly) tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť( popř. testování měření, analýzy  a kontroly v uvedeném oboru), která musí vlastnit příslušnou certifikaci pro kontrolní činnost.

Dále mohou být prováděny práce či služby „ Revizního technika“ právnickou osobou, která má tuto činnost zapsanou v OR - revize (odborné technické kontroly) tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť (popř. testování měření, analýzy  a kontroly v uvedeném oboru) a některý ze členů tohoto statutární orgánu právnické osoby vlastní příslušnou certifikaci pro kontrolní činnost.

Fyzické osoby samostatně podnikající či podnikající právnické osoby v oboru „Revizní technik“ se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí jejich úsudku a integrity prováděné kontroly.

Např. se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání, používání nebo provozování či údržbě předmětu kontroly nebo podobných konkurenčních produktů.

Takovýto podnikatel nesmí být na základě požadavků kritérií nezávislosti a odbornosti pro kontrolní činnost zainteresován na činnostech, které by mohly narušit nezávislost jeho úsudek a věrohodnost ve vztahu k jeho kontrolní činnosti.

 

Požadovaný obsah odborného proškolení:

Specializační kurz  pořádaný schválenou vzdělávací institucí  musí být v rozsahu min.45 hodin

Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

    

     Žadatel o Certifikát „Servisní technik „ prokazuje vzdělání ověřenou kopií dosaženého vzdělání :

 

Minimálně vyučením v některém z oborů :  zámečník, truhlář, zedník , nebo v příbuzném oboru - s minimální dvouletou souvislou odbornou  praxí. Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné praxe jako výrobce, opravář, servisní technik nebo montér tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

 

      Vyšší vzdělání : strojní, stavební nebo příbuzný obor  –  s minimální jednoletou

      praxí v oboru . Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné

      praxe  jako výrobce, opravář, nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení

      dětských hřišť a sportovišť.

 

 

Vzdělání v oboru může  být nahrazeno – s minimální dvouletou obecnou praxí a

kromě toho minimálně 5 let  souvislé odborné praxe: jako výrobce, opravář nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť.

 

Alternativou výrobce se neuznává  pouze dodávka a prodej výrobku.

Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo HPP.

 

 

Žadatel o Certifikát  „ Servisní technik „ prokazuje a dokládá odbornou praxi :

 

  1. žadatel potvrzuje

- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání  

       (  výroba, opravy a montáž  - tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť

        a sportovišť )  

      -délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným

        prohlášením na požadovaném formuláři

      -odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks  pracovních výkazů za

        každý rok odborné praxe , (tedy minimálně 20 ks za souvislé období  dvou let), ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost  žadatelem, stvrzených

        jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému 

        poskytl  žadatel výrobky, opravy nebo montáže  tělocvičného nářadí a

             zařízení dětských hřišť a sportovišť , včetně kopie platebního dokladu

        s datem , razítkem a  podpisem .

 

            -žadatel poskytne  telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto

             subjektů, pokud to z pracovního výkazu není zřejmé.

      

 b) potvrzením od zaměstnavatele :

     -zaměstnavatel prokazuje  předmět  podnikání  v oblasti – výroba, opravy a

       montáž tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť“ a sportovišť  

       kopií  výpisu z OR nebo kopií Živnostenského listu

-kopie pracovní smlouvy  ( požaduje se souvislý trvalý hlavní prac.poměr )

-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru minimálně po dobu 3.let.

-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením, popisem

      náplně praxe a dokládá výkon praxe ( výrobu, opravu nebo montáž)

      tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť minimálně počtem 10 ks

      pracovních výkazů za každý rok souvislé odborné praxe ( minimálně však za

      období předcházejících třech roků,  před podáním žádosti o Certifikát )

      potvrzených subjektem , kterému  firma  výrobky , opravy nebo  montáž 

      tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť  žadatelem o certifikát

      zabezpečovala i podpisem pracovníka. Zaměstnavatel dokládá realizaci

      zakázky (tyto doklady, ze kterých je zřejmý poskytnutý charakter služby   

      musí obsahovat i podpis uchazeče o certifikát).

 

        U vydaných certifikátů před schválením tohoto certifikačního předpisu

        se odborná praxe i dosažené vzdělání pro vydanou charakteristiku

        certifikátu uznává.

Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

 

Vyučen v oboru : vyučen v technickém oboru – s minimálně 3 letou souvislou odbornou praxí. Kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 8 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

 

    Vyšší vzdělání: ukončené středoškolské vzdělání technického směru s maturitou,

      obecná praxe 3 roky, kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 6 let jako

      revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a 

 posiloven. Jiný směr středoškolského vzdělání s maturitou, obecná praxe

 3 roky, kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 7 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

 

 

Vysokoškolské vzdělání : souvislá odborná praxe v oboru 6 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a posiloven.

 

Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo HPP v souvislém sledu před žádostí o certifikaci.

 

 

Žadatel o Certifikát  „ Revizní technik „ prokazuje a dokládá odbornou praxi :

 

  1. žadatel potvrzuje

- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání 

       (  revize    - tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť  a sportovišť ) 

      -délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným

        prohlášením na požadovaném formuláři

      -odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks  pracovních výkazů za

        každý rok odborné praxe z kontrolní činnosti herních a sportovních zařízení

        ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost  žadatelem, stvrzených

        jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému 

        poskytl  žadatel revizní prohlídky  tělocvičného nářadí a zařízení dětských

        hřišť a sportovišť , včetně kopie platebního dokladu s datem , razítkem a

         podpisem .

            -žadatel poskytne telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto

             subjektů, pokud to z pracovního výkazu není zřejmé.

      

 c) potvrzením od zaměstnavatele :

     -zaměstnavatel prokazuje předmět  podnikání  v oblasti – revize a opravy 

       tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť kopií výpisu  z

       OR nebo kopií Živnostenského listu

-kopie pracovní smlouvy  ( požaduje se souvislý trvalý hlavní prac. poměr )

-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru minimálně po dobu 3.let

 

-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením, popisem

      náplně praxe a dokládá výkon praxe - revize tělocvičného nářadí nebo

      zařízení dětských hřišť minimálně počtem 10 ks pracovníkem  podepsaných

      pracovních výkazů za každý rok souvislé odborné praxe ( minimálně však

      za období předcházejících třech roků,  před podáním žádosti o Certifikát )

      potvrzených subjektem , kterému  firma  revizní služby v oblasti

      tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť  žadatelem o certifikát

      zabezpečovala. Zaměstnavatel dokládá realizaci  zakázky. Tyto doklady, ze

      kterých je zřejmý poskytnutý charakter služby  musí obsahovat i podpis

      uchazeče o certifikát).