Školení

Žadatelé o zkoušku na certifikát Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (STTZ) a Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (RTTZ)

Požadavky na vzdělání, praxi a odborné znalosti žadatelů


Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť
Profese ,,Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a  dětských hřišť“ zahrnuje výrobu, provádění montáží nových souborů tělocvičného nářadí či zařízení dětských hřišť, sportovišť a jejich vybavení a posiloven dle převzaté dokumentace, provádění potřebných demontáží, oprav , seřizování a výměny náhradních dílů k zajištění bezpečného provozu  tělocvičného nářadí a tělocvičných zařízení, zařízení dětských hřišť, sportovišť a jejich vybavení , zařízení pro gymnastiku,míčové hry,lehkou atletiku, dětská hřiště a posilovny (dále jen zařízení )  se zabezpečením sestavování nářadí včetně kotevních prvků, řízení montáží souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť v souladu s požadavky harmonizovaných technických norem pro dané vybavení včetně doporučených zátěžových zkoušek, pokud jsou předepsány výrobcem. Servisní technik se orientuje v dokumentaci daných technických zařízení, sleduje více parametrů technického procesu, ovládá znalosti principů a funkcí v oboru daných zařízení.
Servisnímu technikovi nepřísluší provádění revizní činnosti (odborné technické kontroly) tělocvičného zařízení , zařízení dětských a sportovních hřišť , posiloven a dalších zařízení určených pro herní a sportovní aktivity dětí a dospělých  
Revizní činnost se zaměřuje nejen na technický stav výrobků, ale i zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení a na soulad s požadavky technických norem a proto kontrolní činnost přísluší nezávislému reviznímu technikovi.
Práce či služby „Servisního technika“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osoby samostatně podnikající podle živnostenského zákona či podnikajících právnických osob, (firma, která výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání -  výroba, opravy a montáž tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť“ a sportovišť ) , se zaměstnanci specializovanými na uvedený obor.

Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť
Charakteristikou profese „Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení  a dětských hřišť „je nezávislá revizní činnost která zajišťuje posouzení celkové úrovně bezpečnosti tělocvičného nářadí a herních prvků, vycházejících z provedené montáže, úprav a dodatečně vestavěných částí. Další charakteristikou nezávislé revizní činnosti je také provádění testování, měření, analýzy a odborné technické kontroly tělocvičných zařízení, dětských hřišť , sportovišť a posiloven dle platné legislativy a požadavků  technických norem. Obsahová náplň profese je zaměřena na kontrolní činnost v oblasti tělocvičného nářadí, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku, zařízení dětských a sportovních hřišť a posiloven, s případným provedením údržby a běžných oprav těchto zařízení (nikoliv jeho zabudování). Charakteristika profese v této oblasti vylučuje uvádění do provozu těch zařízení, která vyžadují sestavení nářadí a montáž včetně kotevních prvků ať již v interiéru či exteriéru sportovních zařízení a dětských hřišť.
Revizní technik spolupracuje zpravidla s projektanty při přípravě a realizaci staveb, hřišť pro sportovní účely či dětských hřišť s cílem zajištění všech bezpečnostních požadavků k instalaci nářadí a vybavení dětských hřišť.
Revizní technik  doporučuje podmínky realizace ke splnění všech požadavků příslušných technických norem. Při kontrolní činnosti užívá revizní technik běžných měřících přístrojů a pomůcek uvedených v ČSN EN.
Revizní technik spolupracuje s autorizovanými osobami pro dané oblasti, avšak prováděné testování, měření, analýzy a kontroly prováděné revizním technikem při provozování výrobků nenahrazující posuzování shody výrobků autorizovanou osobou.
Práce či služby „Revizního technika“ jsou prováděny prostřednictvím fyzické osobysamostatně podnikající podle živnostenského zákona s předmětem podnikání „ revize ( odborné technické kontroly) tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť( popř. testování měření, analýzy  a kontroly v uvedeném oboru), která musí vlastnit příslušnou certifikaci pro kontrolní činnost.
Dále mohou být prováděny práce či služby „ Revizního technika“ právnickou osobou, která má tuto činnost zapsanou v OR - revize (odborné technické kontroly) tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť (popř. testování měření, analýzy  a kontroly v uvedeném oboru) a některý ze členů tohoto statutární orgánu právnické osoby vlastní příslušnou certifikaci pro kontrolní činnost.
Fyzické osoby samostatně podnikající či podnikající právnické osoby v oboru „Revizní technik“ nesmí zároveň podnikat v oboru projekce, výroby, nákup a prodej, montáž, provozování a údržba zařízení podléhajících kontrole. Takové podnikající osoby nesmí ani zastupovat subjekty provozující shora popsané činnosti neslučitelné s funkcí „Revizní technik“. 
Osoba (podnikatelé fyzické osoby či podnikající právnické osoby) poskytující služby Revizního technika musí být nezávislou osobou, bez vazeb na vývoj, výrobu, provoz a údržbu příslušných zařízení a prostorů, které spadají do kompetence kontrol v uvedené profesi. Takovýto podnikatel ani jeho zaměstnanci nesmí být na základě požadavků kritérií nezávislosti a odbornosti pro kontrolní činnost, zainteresováni na činnostech, které by mohly narušit nezávislost jejich úsudku a věrohodnost ve vztahu k jejich kontrolním činnostem. Zejména se nesmí podílet na návrhu, výrobě, dodávkách, montáži, používání, provozování nebo údržbě předmětů kontroly nebo podobných konkurenčních produktů.

Vzdělání a praxe:
Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť
     
Žadatel o Certifikát „Servisní technik „ prokazuje vzdělání ověřenou kopií dosaženého vzdělání :

Minimálně vyučením v některém z oborů :  zámečník, truhlář, zedník , nebo v příbuzném oboru - s minimální dvouletou souvislou odbornou  praxí. Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné praxe jako výrobce, opravář, servisní technik nebo montér tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

      Vyšší vzdělání : strojní, stavební nebo příbuzný obor  –  s minimální jednoletou
praxí v oboru . Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné 
praxe  jako výrobce, opravář, nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení 
dětských hřišť a sportovišť.

Vzdělání v oboru může  být nahrazeno – s minimální dvouletou obecnou praxí a
kromě toho minimálně 5 let  souvislé odborné praxe: jako výrobce, opravář,nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť.

Alternativou výrobce se neuznává  pouze dodávka a prodej výrobku.
Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo HPP.


Žadatel o Certifikát  „ Servisní technik „ prokazuje a dokládá odbornou praxi :

 • žadatel potvrzuje

- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání  
(  výroba, opravy a montáž  - tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť 
a sportovišť )  
-délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným 
prohlášením na požadovaném formuláři
-odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks  pracovních výkazů za
každý rok odborné praxe , (tedy minimálně 20 ks za souvislé období  dvou let), ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost  žadatelem, stvrzených 
jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému  
poskytl  žadatel výrobky, opravy nebo montáže  tělocvičného nářadí a 
zařízení dětských hřišť a sportovišť , včetně kopie platebního dokladu 
s datem , razítkem a  podpisem . 
-žadatel poskytne  telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto
subjektů, pokud to z pracovního výkazu není zřejmé.

b) potvrzením od zaměstnavatele :
-zaměstnavatel prokazuje  předmět  podnikání  v oblasti – výroba, opravy a 
montáž tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť“ a sportovišť   
kopií  výpisu z OR nebo kopií Živnostenského listu
-kopie pracovní smlouvy  ( požaduje se souvislý trvalý hlavní prac.poměr )
-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru minimálně po dobu 3.let. 
-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením, popisem
náplně praxe a dokládá výkon praxe ( výrobu, opravu nebo montáž) 
tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť minimálně počtem 10 ks 
pracovních výkazů za každý rok souvislé odborné praxe ( minimálně však za
období předcházejících třech roků,  před podáním žádosti o Certifikát ) 
potvrzených subjektem , kterému  firma  výrobky , opravy nebo  montáž  
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť  žadatelem o certifikát 
zabezpečovala.i podpisem pracovníka. Zaměstnavatel dokládá realizaci 
zakázky (tyto doklady, ze kterých je zřejmý poskytnutý charakter služby  musí obsahovat i 
podpis uchazeče o certifikát).

    c) další požadavky: dobrý zdravotní stav – lékařské potvrzení o způsobilosti  
pro práci ve výškách

         U vydaných certifikátů před schválením tohoto certifikačního předpisu 
se odborná praxe i dosažené vzdělání pro vydanou charakteristiku
certifikátu uznává.

Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

Vyučen v oboru : mechanik pro stroje a zařízení, zámečník, truhlář, zedník – s minimálně 3 letou souvislou odbornou praxí. Kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 10 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

 

    Vyšší vzdělání: ukončené středoškolské vzdělání technického směru s maturitou,
obecná praxe 3 roky, kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 6 let jako
revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  
posiloven. Jiný směr středoškolského vzdělání s maturitou, obecná praxe 
3 roky, kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 7 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a   posiloven.

 

Vysokoškolské vzdělání : v jiném směru než technickém , souvislá odborná praxe v oboru 5 let jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a posiloven.

Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo HPP.

Žadatel o Certifikát  „ Revizní technik „ prokazuje a dokládá odbornou praxi :

 • žadatel potvrzuje

- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání  
(  revize    - tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť  a sportovišť )  
-délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným 
prohlášením na požadovaném formuláři
-odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks  pracovních výkazů za
každý rok odborné praxe , (tedy minimálně 30 ks za souvislé období  tří let)  
ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost  žadatelem, stvrzených 
jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému  
poskytl  žadatel revizní prohlídky  tělocvičného nářadí a zařízení dětských 
hřišť a sportovišť , včetně kopie platebního dokladu s datem , razítkem a 
podpisem . 
-žadatel poskytne  telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto
subjektů, pokud to z pracovního výkazu není zřejmé.

c) potvrzením od zaměstnavatele :
-zaměstnavatel prokazuje  předmět  podnikání  v oblasti – revize a opravy  
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť kopií  výpisu  z 
OR nebo kopií Živnostenského listu
-kopie pracovní smlouvy  ( požaduje se souvislý trvalý hlavní prac.poměr )
-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru minimálně po dobu 3.let

 

-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením, popisem
náplně praxe a dokládá výkon praxe - revize tělocvičného nářadí nebo 
zařízení dětských hřišť minimálně počtem 10 ks pracovníkem  podepsaných 
pracovních výkazů za každý rok souvislé odborné praxe ( minimálně však 
za období předcházejících třech roků,  před podáním žádosti o Certifikát ) 
potvrzených subjektem , kterému  firma  revizní služby v oblasti
tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť  žadatelem o certifikát 
zabezpečovala. Zaměstnavatel dokládá realizaci  zakázky. Tyto doklady, ze kterých je zřejmý 
poskytnutý charakter služby  musí obsahovat i podpis uchazeče o certifikát).

    d) další požadavky: dobrý zdravotní stav – lékařské potvrzení o způsobilosti  
pro práci ve výškách

         U vydaných certifikátů před schválením tohoto certifikačního předpisu 
se odborná praxe i dosažené vzdělání pro vydanou charakteristiku
certifikátu uznává.

Kontrolu a případné prověření odborné praxe provádí odborný garant, svaz SOTKVO, který si vyhrazuje právo na uznání odborné praxe žadatelů a udělení případné vyjímky .Odborný garant předkládá vyjádření o uznání odborné praxe žadatele. 
.

Požadavky odborných znalostí:
Každý z žadatelů o Certifikát musí doložit doklad o absolvování  :
specializačního kurzu„ Servisní a revizní technik tělocvičného zařízení  a 
dětských hřišť“, který je pořádán jednou z CSQ-CERT schválenou vzdělávací institucí,kterými jsou: profesní svaz SOTKVO, Společnost ANKER ÚČTO s.r.o. Praha 9  a firma SMRČEK , Klánovice , www.smrcek.webnode.cz (www.sotkvo.cz;www.vzdelavani.webnode.cz  

Rozsah odborného školení musí odpovídat obsahově požadavkům 3.4. a musí   
mít charakter  profesního komplexního bloku v rozsahu 45 hodin ( 30 hod. 
školení + 15 hodin odborná praxe ) , pořádaného jednou z výše schválených vzdělávacích institucí..       

Požadovaný obsah odborného proškolení:
  Specializační kurz  .pořádaný schválenou vzdělávací institucí viz. 3.3. v rozsahu 30 hodin školení + 15 hodin odborné praxe

       

OSNOVA :

 • Odborný blok – 16 hodin
 • tělocvičné nářadí ve vztahu k celému komplexu ČSN EN
 • systém rozmísťování cvičebního nářadí v tělocvičnách se zajištěním bezpečnostních prostorů a vzdáleností
 • komplexní rozbor závad u jednotlivých tělocvičných zařízeních a jejich opravy
 • bezpečné používání tělocvičného nářadí, požafavky na vlatnosti těl. nářadí
 • údržba tělocvičného nářadí, návštěvní a provozní řády
 • podmínky bezpečného provozování
 • materiály užité k výrobě tělocvičného nářadí
 • zařízení dětských hřišť ve vztahu k celému komplexu ČSN EN
 • řešení systémů dopadových ploch ve vazbě na výšku pádu
 • systém rozmístění herních prvků
 • bezpečnostní vzdálenosti, dopadové plochy, rozsahy pádů, volné prostory,
 • teorie proměření zkušebními prostředky TÜV u jednotlivých herních prvků
 • mechanismy herních prvků a systémy kotvení
 • kompletní rozbor závad u jednotlivých herních prvků a jejich opravy
 • údržba herních prvků, návštěvní a provozní řády
 • hygiena dětských a sportovních hřišť i tělocvičen
 • bezpečné používání herních prvků, požadavky na vlastnosti herních prvků
 • pokyny pro zřizování a provoz zařízení dětských hřišť
 • materiály užité k výrobě herních prvků
 • sportovní hřiště ve vztahu k ČSN EN
 • konstrukce k užití na sportovních hřištích a jejich kotvení
 • druhy sportovních povrchů, povrchů na dětských hřištích a v tělocvičnách
 • posilovací zařízení ve vztahu k ČSN EN , jejich rozmístění a užití
 • scateboardingové hřiště ve vztahu k ČSN EN
 •  
 • Bezpečnostní a požární blok – 4 hodiny

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výkonu práce servisního a revizního technika- práce ve výškách
Zásady bezpečnosti práce, požární předpisy a hasící přístroje
Zásady bezpečnosti práce

 • Všeobecný blok a legislativa – 4 hodiny

Zásady hygieny práce a osobní hygieny a poskytnutí první pomoci při úrazech a otravě
Kompletní legislativa vztahující se k problematice tělocvičného nářadí, herních prvků, sportovních a scateboardových hřišť a posiloven včetně Vyhlášek a Metodických pokynů
Seznámení se změnami v legislativě a ČSN EN  aktualizovanými vždy k termínu 3 měsíců před zahájením kurzu s rozsahem pro sportovní  a dětská hřiště, tělocvičny, posilovny, skate dráhy a další

 

 • Stavební blok 6 hodin

Montáže pevně kotveného tělocvičného nářadí

 • Odborná praxe 15 hodin

Servisní technik 
Zahrnuje provádění oprav tělocvičného přenosného i volného tělocvičného nářadí – 7 hodin
Zahrnuje provedení oprav zařízení dětského hřiště  - 3 hodiny
Zahrnuje provedení oprav sportovního hřiště – 3 hodiny
Zahrnuje provedení oprav posilovacích zařízení – 2 hodiny

          Odborná praxe 15 hodin

Revizní technik 
Zahrnuje provádění kontrolní činnosti tělocvičného přenosného i volného tělocvičného nářadí – 5 hodiny
Zahrnuje provedení kontrolní činnosti zařízení dětského hřiště  - 5 hodin
Zahrnuje provedení  kontrolní činnosti sportovního hřiště – 3 hodiny 
Zahrnuje provedení kontrolní činnosti  dětských ohraničených zařízení – 2 hodiny

 

Osvědčení o absolvování kurzu a praxe bude potvrzeno garantem oboru. 
V případě žadatelů o certifikaci v oboru Revizní technik bude předkládat odborný garant svaz SOTKVO vyjádření o prověření nestrannosti. žadatele k charakteristice oboru. 

Vzhledem k tomu, že  problematika bezpečnosti dětských hřišť, tělocvičného nářadí, sportovišť a posiloven vzájemně prostupuje nejen svými obecnými bezpečnostními požadavky, ale i  technickými požadavky ČSN EN do jednotlivých odvětví a tak vytváří ucelený soubor bezpečnostních požadavků na provozování těchto zařízení, je podmínkou, aby odborné školení prováděl jeden organizátor,  v jednom komplexním profesním.

 

Požadované znalosti pro certifikační  zkoušku:
Téma 1.-znalost legislativy  a ČSN EN
1./Zákon 22 / 97 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění
2./Zákon 258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
3./Nařízení vlády 173 / 1997 Sb.,  kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění NV č. 329/2002 Sb., 
4./ Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické  limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů 
5./ Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění 
6./ Zákon č. 634/1992., o ochraně spotřebitele v platném znění 
7./  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,   technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů
8./Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů      
9./Zákon č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon 
ve znění pozdějších předpisů
10./ Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých č.410/2005 Sb.


Metodická doporučení a Metodické informace:

1./Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách  
pískovišť  venkovních hracích ploch HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM 
2./Metodický pokyn č.j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT
3./Vyhl.MŠMT  č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
škol
4./Vyhl. MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
5./ Metodické doporučení SZÚ k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti 
dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách

 

Téma 2.-znalosti ČSN EN – především :

ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště  – Část 1: 2009Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: 2009Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN   1176-3 Zařízení dětského hřiště – Část 3:2009  Další bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: 2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

ČSN EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště  – Část 5: 2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN  1176- 6 Zařízení a povrch dětského hřiště  – Část 6: 2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: 2009 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: 2009 – Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hřiště.- Část 11 Další specifické bezp.požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

ČSN EN 913 : 2009 –  Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

ČSN EN 12503 – 1,2,3 – žíněnky

748            Zařízení hracích ploch- Branky pro fotbal 
ČSN EN    748 +A1   Zař. hracích ploch   -     branky na fotbal , funkční a 
bezpečnostní požadavky
ČSN EN    748 OPRAVA 1 - Zař. hracích ploch   -     branky na fotbal , funkční a 
bezpečnostní požadavky

ČSN EN    749 +A1   Zař. hracích ploch   -     branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky
ČSN EN    749 OPRAVA 1 - Zař. hracích ploch   -     branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN    750 Zař. hracích ploch   -     branky na pozemní hokej - funkční a bezp. požadavky, zkušební metody
ČSN EN    750 OPRAVA 1   Zař. hracích ploch   -     branky na pozemní hokej, funkční a bezp. požadavky, zkušební metody

ČSN EN 15 312  Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Funkční a 
bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 14 974 Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

 

Téma 3. – Znalost bezpečnosti práce ve školství  - Materiál VÚBP 2004
1./Zákoník práce § 132 a –prevence rizik
2./                        § 136 a, odst. 4. – metodický návod k zajištění bezpečnosti

Téma 4.-Znalosti technologických postupů 
1./Montáž zabudovaného tělocvičného nářadí
2./Oprava zabudovaného tělocvičného nářadí
3./Oprava přenosného tělocvičného nářadí

Téma 5. – Znalost  bezpečnostních  předpisů pro práci servisního technika
1./Práce ve výškách
2./Práce s použitím elektrického ručního nářadí
3./Protipožární předpisy a znalosti hasících přístrojů

 

Související technické normy

ČSN EN A ÚDRŽBA TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ

Pro výrobu  a užívání nářadí a cvičebních ploch a činnosti provozovatelů byla vydána řada ČSN EN platných v souladu s evropskými normami,které jsou základem činnosti nejen pro výrobce tělovýchovného nářadí  v souladu  se zákonem 22/1997 Sb., Nařízením vlády 171/1997 Sb., Nařízením  vlády 173/1997 Sb., 292/2000 Sb., Nařízením vlády  329/2002 ,ale i pro provozovatele  cvičebních prostorů a ploch a dětských hřišt’.

Přehled současně platných ČSN EN
   
913 : 2009 –  Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení  
914              -Tělocvičné nářadí – bradla paralelní a bradla o nestejné žerdi
915              -Tělocvičná nářadí – bradla o nestejné žerdi – funkční a                     
bezpečnostní požadavky
916            - Tělocvičné nářadí- - tělocvičné bedny
12196         -Tělocvičné nářadí – kůň a koza
940323      -Tělocvičné nářadí – přenosná kladina   
12194        - Gymnastické nářadí – kůň, koza – funkční a bezpečnostní 
požadavky
12197         -Tělocvičné nářadí – hrazdy,funkční a bezpečnostní požadavky
12346         -Gymnastické nářadí – žebřiny – funkční a bezpečnostní požadavky 
12655         -Gymnastické nářadí – kruhy – funkční a bezpečnostní požadavky
12432         -Gymnastické nářadí – funkční a bezpečnostní požadavky
12503-1      -Sportovní žíněnky –    část 1. pro gymnastiku – funkční a 
bezpečnostní požadavky
12503-2      -Sportovní žíněnky – část 2. pro skok vysoký  a o tyči – funkční a 
bezpečnostní požadavky
12503-3      -Sportovní žíněnky – část 3. pro JUDO – funkční a bezpečnostní 
požadavky
13219         -Gymnastické nářadí – trampolíny – funkční a bezpečnostní 
                                                           požadavky
957-1+A1   -Stacionární trénink.zař. – část 1. – bezpeč. požadavky a zkuš.metody  
    

 •   -Zařízení hracích ploch – badminton
 •   -Zařízení hracích ploch – tenis

12572         -Umělé lezecké stěny
9400           -Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

 •   -Posilovací zařízení
 •  –Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby
 •   -Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětská hřiště

  12572       Umělé lezecké stěny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro  
ULZ
14 960     Nafukovací hrací zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody 
13 219     Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní 
požadavky, metody zkoušení

 

Související normy, zákonné normy, vyhlášky a nařízení
Poznámka: -Zákon 174 / 1968 Sb. o státních odborném dozoru
-Zákon 634 / 1992 Sb. o ochraně spotřebitele
-Zákon 22 / 1997 Sb. – technické požadavky na výrobky
-Nařízení vlády 171 / 1997 Sb. příloha 3. zařazuje mezi hračky 
skluzavky, závěsné houpačky, kruhy, hrazdy, lana apod. 
k upevnění  na konstrukci
-Nařízení vlády 173 / 1997 Sb. vybrané výrobky k posuzování
shody
-Zákon 59 / 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku
-Zákon 258 / 21000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
-Nařízení vlády 292 / 2000 Sb. mění požadavky na hračky a dětská  
hřiště
-Zákon 102 / 2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
-Nařízení vlády 329 / 2002 Sb. zařazuje vybavení dětských hřišt’ pod 
prostředky lidové zábavy s dopadovou plochou do 40 cm
-Zákon 258 / 2000 Sb. § 21
-Vyhláška 135 / 2004 Sb. hygienické požadavky
                   - Vyhláška č. 268/2000 Sb., o technických požadavcích na stavby

.

Seznam doporučené literatury

a./ ČSN EN uvedené v předchozí části

b./ Související normy, zákonné normy, vyhlášky a nařízení uvedené v předchozí části

c./ Ostatní příbuzná literatura:
-Realizace, provoz, kontrola a udržování dětských hřišt’ - INORZ
-Prevence úrazu při sportu – MUDr.Nencka, Centrum úrazové prevence a KN 
Motol při II.lékařské fakultě UK
-Hygiena pro zařízení dětských hřišt‘ a sportovní nářadí – MUDr.Zimová,
Státní zdravotní ústav
-Principy provozu venkovních hracích ploch k plnění požadavků daných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění posl. předpisů a zákonem č. 22/97 Sb., o tech. požadavcích na výrobky ve znění posl. předpisů 
-Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách  a školských zařízení – 
Bedřich Harazim
-Montáže, technické prohlídky a oprav tělocvičného nářadí – SVP ČOČSTV –
1980

Prevence dětských úrazů – 2008 – SPORTSERVIS - Houžvičková
Dětská hřiště 2009 – INORZ – Schmidtmayerová 
Provozování bezpečných hřišť – 2009 SPORTSERVIS- Houžvičková  
Bezpečná dětská hřiště – 2009 -  Houžvičková – Antoš 
Spielger’ate – Sicherheit auf Europas Spielplatzen SPORT – PRAXIS – G.Agde, G.Beltzig,F.Dannr, H.Lotrentzen,J.Richter, D.Settelmeier

-Metodické pokyny pro údržbu a opravy tělocvičného nářadí –znovu vydané jako
učebnice VŠ – Ústav rozvoje vysokých škol ČSR – 1984
-Vyhláška MZ 135 / 2000 Sb.
-Metodický pokyn HH č.j. MZDR  35023 / 2004 HEM příloha 1.a,1.b, 2.a a 2.b
-Školský zákon § 132a, odst.6. – prevence rizik
§ 136a,odst.4. – metodický pokyn k zajištění bezpečnosti
§ 135.,odst.3. a 4. – pracovní řád
-Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a žáků
29 159 /2001 – 26 , Věstník MŠMT 12 / 2001
-Metodické listy tělocvičného nářadí  a dětských hřišt’
-Metodická informace MŠMT č.j. 24 199/2007 – 50 ze dne 19.11.2007
-Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a 
mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách  - SZÚ č.j. CHŽP 
35-112/07-10